Privacy Statement

Midzomernachtsdroom | Toneelgroep Oostpool, Introdans, Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel en Musis & Stadstheater Arnhem | foto: Joris van Bennekom

Dit Privacy Statement is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de Theater Oostpool ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van toneelvoorstellingen.

Dit Privacy statement regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Theater Oostpool.

Lees dit Privacy statement aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op www.oostpool.nl en via de op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacy Statement en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Theater Oostpool.

1.2. Theater Oostpool heeft dit statement opgesteld conform de huidige Nederlandse en Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens: het verzamelen, verwerken, bewaren, beveiligen en verwijderen hiervan.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1: Je IP-adres, met de laatste vier cijfers geanonimiseerd.
 • Categorie 2: Bij registratie als donateur, vriend, JOOST-lid of relatie: je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer.
 • Categorie 3: Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief: je naam en e-mailadres.
 • Categorie 4: Via cookies: het device waarmee je onze website bezoekt, je bezoek-, klik- en aankoopgedrag;
 • Categorie 5: Bij aankoop van een ticket: je naam, emailadres, telefoonnummer en transactiegegevens. Bij het aanmaken van een account (optioneel) worden ook accountgegevens geregistreerd. Bij aankopen in onze webshop wordt, mits van toepassing, naast deze gegevens ook het bezorgadres geregistreerd.

2.2. Theater Oostpool kan gegevens van jou op verschillende manieren vergaren:

 1. Door gebruik van cookies. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het Cookiebeleid.
 2. Tijdens het gebruik van de website, het kopen van kaarten en als je je aanmeldt via een webformulier.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Theater Oostpool zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Theater Oostpool om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: Het leveren van diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door je werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: Voor het goed laten functioneren van de website, voor het analyseren van bezoekgedrag van de website en voor het bieden van gerichte relevante advertenties op basis van je bezoek- en koopgedrag met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming in de cookie-melding;
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten, ofwel digitaal of per post, en noodzakelijke communicatie omtrent je aankoop, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door je gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Theater Oostpool je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot het gezelschap en de voorstellingen/programma’s.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de uitschrijflink te klikken in ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Onderzoek & analyse:

Wij gebruiken je gegevens om onze diensten en communicatie continu te verbeteren. Hiervoor analyseren we de gegevens in onze databases. De conclusies van deze analyses bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen analyses van individuele klanten.

3.4. Doorgifte aan derden:

Theater Oostpool zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.

3.5. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Theater Oostpool je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Theater Oostpool zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Theater Oostpool en jou. Hier onder vind je per categorie de bewaartermijn van de gegevens.

 • Categorie 1: Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben daarom geen vervaltermijn.
 • Categorie 2: Bij registratie als donateur, vriend en JOOST-lid worden je gegevens bewaard tot je je afmeld voor deze dienst of overeenkomst.
 • Categorie 3: De gegevens worden bewaard tot je je afmeld voor de nieuwsbrief.
 • Categorie 4: Cookies blijven bewaard tot je deze verwijderd uit je browser. Zie voor meer informatie over het blokkeren van advertenties en het verwijderen van cookies ons cookiestatement.
 • Categorie 5: Je gegevens worden na afronding van de aankoop na de voorstellingsdatum direct verwijderd, tenzij je een account hebt aangemaakt in ons kassa-systeem. Je gegevens blijven dan bewaard zodat je volgende aankoop gemakkelijker is, en je je bezoekgeschiedenis kunt inzien. Inactieve accounts worden na 3 jaar verwijderd, de transactiegegevens worden dan geanonimiseerd.

Artikel 5 – Je rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Theater Oostpool. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar marketing@theateroostpool.nl, of per post naar Theater Oostpool, Nieuwstraat 58, 6811 HX Arnhem. Hierbij moet het aantoonbaar zijn dat je de betreffende persoon bent die je zegt te zijn.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Theater Oostpool aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens en voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij onze medewerkers toegang tot je persoonsgegevens. Alleen de werknemers waarbij inzage noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie binnen Thetaer Oostpool kunnen jouw gegevens inzien.

7.2. We delen je gegevens met een aantal verwerkers, dit zijn andere organisaties die voor ons werken. Zij bieden ons bijvoorbeeld software waarmee we je gegevens opslaan, beveiligen, analyseren en helpen ons je de diensten kunnen leveren die je bij ons aanvraagt, zoals het kopen van kaarten.

7.3. Onze verwerkers en subverwerkers zijn de volgenden:

 • Active Tickets: Ons kassasysteem: als je een aankoop bij ons doet komen je gegevens in dit systeem te staan. Active Tickets werkt weer met de volgende subverwerkers: Microsoft Azure voor de hosting van de actieve databases, Sendgrid voor het versturen van tickets en mailings en Amazon Web Services voor back-ups. (Categorie 5).
 • Ingenico en Mollie als betaalplatform. (Categorie 5)
 • Smart Connections voor het bewaren van persoonsgegevens en aankoopgegevens, het opslaan van voorkeuren, analyseren van klantgegevens en versturen van nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen. (Categorie 2, 3, 5). Smart Connections werkt met subverwerker CrossmarX.
 • Google Analytics: Voor inzicht in websitebezoek. (Categorie 1).
 • cStrong: Voor online advertising, social media en RTB. (Categorie 1, 4). cStrong maakt gebruikt voor hun werkzaamheden van subverwerkers 161 Platform, Facebook en Google.
 • EMC Cultuuronderzoek: Voor analyse van bezoekgedrag (Categorie 2, 5).
 • Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) voor het geanonimiseerd verwerken van bezoekersgegevens voor bedrijfs- en marketingdoeleinden (Categorie 5).

Met elk van deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de beveiliging van je gegevens en je rechten volgens de AVG zijn gewaarborgd.

7.4. Door contractuele verplichtingen met onze werknemers en intern beleid garanderen we een veilige omgang met jouw persoonsgegevens door onze medewerkers, conform de privacywetgeving en dit statement.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand uitgezonden door de server van Theater Oostpool en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. In ons Cookiebeleid geven we duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.4. Je toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kunt, met uitzondering van noodzakelijke cookies, per categorie cookies toestaan of weigeren.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm de ongewenste categorieën uit te vinken.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je internet browset te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten van de website.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Theater Oostpool
Nieuwstraat 58
6811 HX Arnhem

T 026 4437655 (afdeling marketing)
marketing@theateroostpool.nl


Arnhem, november 2022

Terug